Belastingwijzigingen in uw voordeel

Tot 1 april 2013 heeft u nog een aantal mogelijkheden om gebruik te maken van het fiscale regime zoals dat geldt in 2012. Wanneer is dit voor u relevant?Belastingvoordeel

 • als u een (gedeeltelijke) aflossingsvrije hypotheek heeft die u wenst af te lossen op einddatum zonder uw huis te verkopen;
 • als u alleen meer dan € 20.000 (samen met uw partner meer dan € 40.000) aan vermogen heeft en ook een (gedeeltelijke) aflossingsvrije hypotheek;
 • als u een aflossingsvoorziening in de fiscale box 3 heeft;
 • als u een aflossingsvoorziening voor uw hypotheek heeft maar door het tegenvallende beleggingsrendement uw oorspronkelijke spaardoel niet haalt;
 • als u van plan bent een huis te kopen.

Fiscale mogelijkheden vanaf 2013 voor box 1 vermogensopbouw-producten ter aflossing van de hypotheek

 1. Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW);
 2. Bancaire Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW)
 3. Bancaire Spaarrekening Eigen Woning (SEW))

Het huidige overgangsrecht is gecompliceerd en bevat verschillende data waardoor er onduidelijkheid bestaat over de verschillende fiscale mogelijkheden. Recent zijn op vrijdag 7 december 2012 nog wijzigingen doorgevoerd. Ook heeft Minister Blok op 14 december toegezegd dat bestaande box 1 polissen nog mogen worden gewijzigd tot 1 april. Reden om alle zaken met betrekking tot het overgangsrecht voor deze financiële producten nog eens op een rij te zetten.

Hoofdregel

 • De aftrekbare rente van alle op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden ongeacht de hypotheekvorm is ook fiscaal aftrekbaar vanaf 1 januari 2013.
 • Bij omzetten, meenemen of oversluiten van een eigenwoningschuld bij dezelfde of een andere geldverstrekker blijft de rente aftrekbaar tot het bedrag van de bestaande eigenwoningschuld op 31 december 2012.
 • Vanaf 1 januari 2013 kan geen nieuwe KEW, SEW of BEW in box 1 meer worden gesloten. Een op 31 december 2012 bestaande KEW, SEW of BEW wordt gerespecteerd onder de voorwaarde van een ongewijzigd doelkapitaal of premie/inleg en een ongewijzigde einddatum.

Uitzondering 1 –  KEW clausule aantekenen op een bestaande aflossingsvoorziening
Tot uiterlijk 1 april 2013 mag een op 31 december 2012 bestaande (ongeclausuleerde) kapitaalverzekering in box 3 worden voorzien van een KEW-clausule, zodat de kapitaalverzekering alsnog verhuist van box 3 naar box 1

Indien op uw aflossingspolis geen KEW-clausule is aangetekend adviseren wij u contact met ons op te nemen. Dit zodat in overleg kan worden besloten of dit op grond van de gewijzigde wetgeving wel verstandig is.

Het betreft voornamelijk kapitaalverzekeringen en bancaire spaarrekeningen die zijn afgesloten vanaf 1 januari 2001 of vanaf 14 september 1999 (indien niet reeds vanaf 2001 voorzien van een KEW-clausule). Immers, voor een (pre-)brede herwaarderingsverzekeringen (dit zijn verzekeringen met een ingangsdatum voor 14 september 1999) geldt reeds een uitkeringsvrijstelling indien deze polis niet meer is gewijzigd na 1 januari 2001 (er geldt een waarde vrijstelling tot €123.458 in box 3).

Uitzondering 2  –  Aflossingsvoorziening regelen voor een (gedeeltelijke) aflossingsvrije hypotheek

Tot uiterlijk 1 april 2013 mag voor een op 31 december 2012 bestaande aflossingsvrije hypotheek(deel) alsnog een KEW, SEW of BEW worden gesloten. Hierdoor wordt het mogelijk om een bestaande aflossingsvrije hypotheek alsnog na 1 januari 2013 maar voor 1 april 2013 om te zetten in bijvoorbeeld een (bank)spaarhypotheek of een beleggingshypotheek.

Omdat banken en verzekeraars dit moeten aanpassen gelden er strikte acceptatiedeadlines. Indien u dus uw aflossingsvrije hypotheek wenst om te zetten dient u zo spoedig mogelijk in actie te komen. Neem in dat geval contact op met één van de financieel adviseurs van Verheul.

Voordeel van sparen of beleggen in een KEW, BEW of SEW is dat deze voorziening in de fiscale box 1 valt en dus niet meetelt voor de bepaling van de heffingsgrondslag in box 3. In box 3 geldt in 2012 een heffingsvrij vermogen van € 21.139 per belastingplichtige. Over het bedrag boven de vrijstelling bent u vermogensrendementsheffng verschuldigd. Dit bedraagt 30% over het fictief rendement van 4%. Als de voorziening dus in box 3 valt en uw totale vermogen komt boven de vrijstelling, betaalt u ieder jaar (30% x 4% =) 1,2% belasting over de waarde.

Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking

U heeft samen met uw partner een aflossingsvrij hypotheekdeel van € 100.000,–. Deze hypotheek wenst u in de toekomst terug te betalen zonder uw huis te verkopen.

U spaart voor het aflossen over een x aantal jaar. U heeft hiervoor al € 50.000 aan vermogen gespaard in box 3. Dit betekent dat de grondslag voor de belastingheffing in 2012 € 7.722 bedraagt (€ 50.000 – 21.139 vrijstelling voor uzelf en € 21.139 voor uw partner).

De belastingsdienst stelt dat u een fictief rendement haalt van 4% op uw vermogen. Dit betekent dat u een fictief rendement van € 308,88 heeft over die € 7.722.. Vervolgens geldt er in box 3 een belastingheffing van 30%. U bent dan in 2012 € 92,66 aan vermogensrendementsheffing verschuldigd.

Indien uw spaarsaldo jaarlijks toeneemt zodat u op gegeven moment uw hypotheek kunt aflossen betaalt u een steeds hogere heffing. Indien u spaart in box  (dus middels een KEW, BEW of SEW) geldt er geen belastingheffing over het vermogen in deze spaarvoorziening.

Uitzondering 3  –  Onherroepelijke koopovereenkomst voor 31-12-2012

Tot uiterlijk 1 januari 2014 is het mogelijk om op basis van een onherroepelijke koop(- en aannemings) overeenkomst van uiterlijk 31 december 2012 in 2013 nog elke hypotheekvorm (met KEW, SEW of BEW) te kiezen met fiscale renteaftrek. Dus onder de “oude fiscale regels” van 2012.

Inmiddels is bekend dat gebruikelijke clausules als ontbindende voorwaarden geen afbreuk doen aan de term “onherroepelijk”. Ook een voorbehoud van verkoop van de huidige woning wordt als gebruikelijk gekwalificeerd.

Uitzondering 4  –  Omzetten van een KEW, BEW of SEW na 1 januari

Gedurende de looptijd van op 31 december 2012 bestaande hypotheekvormen met een KEW, SEW of BEW is het tussentijds toegestaan om fiscaal geruisloos de KEW, SEW of BEW onderling uit te wisselen. Dit geldt niet alleen voor omzettingen bij dezelfde aanbieder, maar ook voor oversluitingen bij een andere aanbieder onder de fiscale voorwaarden van een niet verhoogde premie/inleg of kapitaal en niet verlengde einddatum.

Gerelateerde berichten