Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan
2 jaar ziek is.

Compensatieregeling voorkomt extra kosten werkgever
Een werkgever moet het loon doorbetalen aan een zieke werknemer.
Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV.
De zieke werknemer heeft dan recht op transitievergoeding.

Met de Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Zo voorkomt de Rijksoverheid dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na 2 jaar loondoorbetaling aan zieke werknemers. Daarnaast voorkomt de regeling dat werknemers lang in onzekerheid blijven. Vanwege de kosten van de transitievergoeding beëindigen werkgevers vaak niet het dienstverband na 2 jaar ziekte.

Voorwaarden compensatie transitievergoeding
Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor de compensatie bij ontslag wegens langdurig ziekte. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Lag het einde van de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 juli 2015? Dan is geen compensatie mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

  • de werknemer is ontslagen wegens langdurig ziekte;
  • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
  • de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.


Geen compensatie voor de duur van het slapend dienstverband

Ontslaat een werkgever de werknemer alsnog na een slapend dienstverband, dan telt de duur van het slapend dienstverband ook mee voor de hoogte van de transitievergoeding. De opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het slapend dienstverband wordt niet gecompenseerd.

Ook compensatie in geval van bedrijfsbeëindiging door pensionering of ziekte van de eigenaar

De compensatieregeling geldt overigens ook wanneer een kleine werkgever noodgedwongen de onderneming moet staken wegens langdurig ziekte of pensionering en dan het personeel moet ontslaan met betaling van de transitievergoeding.

Aanvraag compensatie transitievergoeding voor langdurige zieke werknemers
Voor het aanvragen van compensatie van de transitievergoeding kunnen werkgevers een digitaal formulier invullen. Dit formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ staat vanaf 1 april 2020 in het werkgeversportaal op uwv.nl.

Er kan ook telefonisch een papieren formulier worden aangevraagd.

De volgende documenten moeten worden bijgevoegd:

  • Arbeidsovereenkomst of kopie salarisstrook waarop de datum staat waarop de werknemer in dienst is getreden.
  • Bewijs van hoeveel bruto loon dat is betaald tijdens de periode van ziekte. Denk daarbij aan alle salarisstroken van de gehele periode van ziekte.
  • Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst. Dit kan de ontslagvergunning zijn of de Vaststellingsovereenkomst. Uit deze overeenkomst moet blijken dat er sprake is van ontslag wegens langdurig ziekte.
  • De berekening van de hoogte van de transitievergoeding
  • Bewijs dat de volledige transitievergoeding is betaald en op welke datum. Een kopie van de bankafschrift kan worden bijgevoegd.

De uiterste termijn voor inleveren van de aanvraag is 30 september 2020 voor de “oude” gevallen vanaf 1 juli 2015.

Wees dus voorbereid en leg alvast een dossier aan!

Gerelateerde berichten