MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Sinds 2015 loopt er door het MKB Nederland een lobby om de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte te beperken. Naar aanleiding van deze lobby is eind 2018 een convenant gesloten door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkgeversorganisatie MKB Nederland, NO VCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Uit dit convenant komt de MKB verzuim-ontzorg-verzekering voort. Daarnaast biedt de overheid een premiekorting voor werkgevers als tegemoetkoming in de kosten. Klik hier voor verdere informatie.

Per 1 januari 2020 is het mogelijk om de MKB verzuim-ontzorg-verzekering af te sluiten. De MKB verzuim-ontzorg-verzekering is een ziekteverzuimverzekering waarbij een volledige koppeling met de arbodienstverlening door de verzekeraar wordt aangeboden. Op dit moment worden de eerste premies bekend. Uit de eerste premies blijkt dat de verzekering in combinatie met de arbodienstverlening duurder is dan de normale ziekteverzuimverzekering en een reguliere arbodienstverlener. Op zich is dat niet vreemd. De maatschappij en de arbodienstverlener nemen immers meer kosten voor hun rekening welke anders bij de werkgever separaat in rekening worden gebracht.

De meeste maatschappijen werken met één arbodienst samen. Bij de normale ziekteverzuimverzekering kan je als werkgever zelf je arbodienstverlener kiezen en welk pakket je afneemt. Een volledig pakket of een verrichtingenpakket. Met name dit laatste wordt veelvuldig gekozen door werkgevers die zelf in regie willen zijn en weinig verzuim hebben.

Bij de MKB verzuim-ontzorg-verzekering is het meest uitgebreide arbopakket gekoppeld en is er geen andere keuze.

Re-integratiekosten
Vanuit de MKB verzuim-ontzorg-verzekering worden de kosten van de inzet van een bedrijfsarts volledig vergoed vanuit de verzekering. Daarnaast vergoeden alle maatschappijen 100% van de interventiekosten. Een voorwaarde voor de vergoeding is dat de interventie ingezet dient te worden op advies van de bedrijfsarts en casemanager en in het kader is van de Wet Verbetering Poortwachter. De interventies die onder andere worden vergoed zijn:

  • Psychologische interventies;
  • Bedrijfsmaatschappelijk werk;
  • Bedrijfsfysiotherapie en behandeling gericht op klachten aan het houding- en bewegingsapparaat;
  • Begeleiding naar ander werk zoals arbeidsdeskundig onderzoek en spoor 2 begeleiding.

 

De uitbetaalde interventies worden bij de meeste maatschappijen als schade op de MKB verzuim-ontzorg-verzekering geboekt waardoor deze bij verlengen van de verzekering van invloed zijn het op nieuwe premiepercentage.

Bij de normale ziekteverzuimverzekering worden interventies ook (gedeeltelijk) vergoed en hebben geen invloed op het nieuwe premiepercentage. Vaak zijn er nog andere belanghebbende verzekeraars waar wij aanvullende vergoedingen kunnen claimen voor deze kosten.

Doordat bij de MKB verzuim-ontzorg-verzekering de kosten van de re-integratiekosten volledig worden vergoed vanuit de verzekering, heb je hierdoor als werkgever geen keuze voor de interventiespecialist. De vraag is dan bijvoorbeeld hoe succesvol een spoor-2 begeleider gaat zijn wanneer die niet bekend is met de arbeidsmarkt in de eigen regio van de zieke werknemer.

Bij de normale ziekteverzuimverzekering heb je naast de keuze van de arbodienst ook de keuze voor een interventiespecialist in de eigen regio.

Poortwachtergarantie
Wanneer een werknemer na 2 jaar nog niet of gedeeltelijk aan het werk is, beoordeelt het UWV of u en uw werknemer voldoende hebben gedaan om de werknemer te re-integreren. Hetzij binnen uw eigen bedrijf of in het 2e spoor. Dit wordt de poortwachtertoets genoemd.

Het kan zijn dat het UWV oordeelt dat er te weinig re-integratie inspanningen zijn verricht. Het gevolg hiervan kan zijn dat u verplicht wordt het loon één jaar langer door te betalen. U krijgt een loonsanctie.

De normale ziekteverzuimverzekering biedt voor het derde jaar loondoorbetaling geen dekking.

Met de MKB verzuim-ontzorg-verzekering biedt de maatschappij een Poortwachtergarantie. Dit houdt veelal in dat de arbodienst/verzekeraar zicht garant stelt voor de verlengde loondoorbetaling.

De voorwaarden is dan wel dat de arbodienst gedurende de gehele verzuimduur de verzuimbegeleiding en bijbehorende re-integratieactiviteiten hebben uitgevoerd en dat de werkgever alle adviezen tijdig en adequaat heeft opgevolgd. Bij het niet tijdig en adequaat opvolgen van het advies van de arbodienst vervalt de poortwachtergarantie.

Praktisch gezien betekent dat de verzekeraar/arbodienstverlener poortwachtergarantie geeft voor fouten die door de arbodienst of interventiespecialisten zijn gemaakt. Maar die zijn nu ook al aansprakelijk voor fouten die door hen worden gemaakt. Een eventuele loonsanctie is daarmee nu  ook al verhaalbaar op die partij die het ‘verkeerde’ advies heeft gegeven.

Conclusie
De MKB verzuim-ontzorg-verzekering komt tegemoet aan die werkgevers die graag alle kosten verzekerd willen hebben die samenhangen met de re-integratieverplichtingen. Zij willen het risico van meer-minder-werk van deze kosten volledig neerleggen bij de aanbieder van het product.

Dit is nu mogelijk maar de aanbieders verwerkt dit in de prijs van het pakket. De combinatieprijs is daarmee hoger dan een reguliere combinatie tussen een ziekteverzuimverzekering en arbodienstpakket.

De kosten van deze interventies worden veelal geboekt als schade op de polis en heeft daarmee invloed op de toekomstige premie voor de verzekering. Op die manier betaalt u toch de interventies (gedeeltelijk) weer zelf.

Daarnaast is er sprake van verplichte winkelnering voor wat betreft arbodienst en interventiespecialisten. Het is maar de vraag of dit goed aansluit op de pragmatiek van het verzuimdossier.

Ook wanneer u in de toekomst toch weer wilt kiezen voor een andere ziekteverzuimverzekeraar, dan zal dit ook gevolgen hebben voor de arbodienstverlener en de lopende verzuimdossiers.

Voor bestaande zieke werknemers geldt de dekking overigens nog niet. Deze kosten komen voor rekening van de oude verzekeraar (uitlooprisico) en geadviseerde interventies moeten gewoon separaat worden betaald. Het geldt dus alleen voor nieuwe ziektegevallen na ingang van de verzekering.

Alternatief voor de MKB verzuim-ontzorg-verzekering
Wij hebben de aandachtspunten van de MKB verzuim-ontzorg-verzekering bekeken en bieden u graag een flexibel alternatief wanneer u toch geïnteresseerd bent om de kosten van de re-integratie-inspanningen vergoed wilt krijgen.

Het is mogelijk om via Hollands Kroon Risicobeheer een arbodienstpakket af te sluiten waarin ook de interventies worden vergoed. Hierbij maakt het niet uit waar de ziekteverzuimverzekering loopt als deze maar via P.H. Verheul Assurantie-Makelaars B.V. is afgesloten. Klik hier voor meer informatie.

Gerelateerde berichten