Premiekorting als financiële compensatie langdurig zieke werknemers

Met deze premiekorting wil het kabinet met name kleine werkgevers tegemoetkomen. Omdat er op korte termijn geen financieel instrument beschikbaar is om specifiek deze doelgroep te ontzien, voorziet het wetsvoorstel een premiekorting voor alle werkgevers. De regeling gaat in per 2021.

Door per administratieve eenheid een vast bedrag toe te kennen laat het kabinet het voordeel toch vooral ten goede komen aan kleine werkgevers.

Grote werkgevers betalen grootste deel van de kosten
Het effect wordt nog versterkt doordat het kabinet de premiekorting deels financiert via verhoging van de premie voor het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) met 0,1%-punt. Omdat deze premie een percentage van de loonsom is, zijn het vooral de werkgevers met grote loonsommen die de verwachte 250 miljoen euro extra premielasten opbrengen. Feitelijk financieren zij zo een groot deel van de premiekorting van in totaal 450 miljoen euro waarvan vooral kleine werkgevers profiteren. De overheid neemt de overige 200 miljoen euro voor haar rekening.

Uiterlijk per 2024 moet de premiekorting plaatsmaken voor een gedifferentieerde premie voor het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds. Nu is dat een vaste premie voor alle werkgevers. Over hoe die precies moet gaan werken is nog niet bekend gemaakt.

Zo werkt het

  • De voorgestelde premiekorting bedraagt maximaal 1.200 euro per jaar per administratieve eenheid.
  • Bij een loonsom van 18.000 euro op jaarbasis kan de werkgever het volledige kortingsbedrag verzilveren. Bij lagere loonsommen is de korting naar rato.
  • Werkgevers kunnen de korting verrekenen met hun aangifte loonheffingen door iedere aangiftetijdvak een tijdsevenredig deel van de jaarlijkse korting toe te passen.
  • Draagt een administratieve eenheid per jaar minder dan 1.200 euro aan premie af aan het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds, dan leidt de vermindering niet tot een teruggaaf. Ook negatieve premies per tijdvak zijn niet mogelijk.
  • Bij meerdere administratieve eenheden mag de werkgever de korting bij elk daarvan toepassen.


Naar MKB verzuim ontzorg verzekering

Gerelateerde berichten