Verlaging overdrachtsbelasting van 6% naar 2%

Op 1 juli 2011 is besloten dat de overdrachtsbelasting per 15 juni 2011 tijdelijk wordt verlaagd naar 2% voor minimaal 1 jaar.

Het tarief van 2% mag worden toegepast voor de verkrijging op of na 15 juni van een woning. Onder woningen wordt in deze verstaan onroerende zaken die naar hun aard zijn bestemd voor bewoning door particulieren. Het maakt geen verschil of de verkrijger de woning zelf gaat bewonen of dat de verkrijger de woning verhuurt aan een particulier.

overdrachtsbelastingVoor onroerende zaken die niet geheel voor bewoning zijn bestemd geldt het volgende: Uitgangspunt is dat uitsluitend de waarde van het deel dat voor particuliere bewoning is bestemd het tarief van 2% wordt toegepast.

Voorbeelden waarvoor de regeling niet geldt (voor de uitgebreide lijst zie website rijksoverheid):

  • bedrijfsgebouwen en -ruimtes;
  • afzonderlijke garageboxen;
  • hotels/pensions;
  • grond bestemd voor woningbouw.

Met terugwerkende kracht
De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 15 juni 2011. Voor reeds gepasseerde aankopen in die periode wordt nu bezien hoe de teveel betaalde overdrachtsbelasting wordt terug betaald. Over de wijze van terugbetaling verwachten wij zeer binnenkort meer duidelijkheid te hebben.

Lopende hypotheekaanvragen

Ook heeft de wijziging invloed op lopende hypotheekaanvragen. Wij inventariseren nu bij de geldverstrekkers wat zij voor aanpassing eisen. In voorkomende gevallen zullen we wellicht nieuwe offertes moeten laten tekenen. Wij zullen dit met rechtstreeks met de betrokkenen kortsluiten.

Gerelateerde berichten