Verlof, wat wijzigt er…

We moeten allen meer werken, maar er moet ook gezorgd worden voor kinderen en/of andere huisgenoten. Dat kan elkaar in de weg staan. Om de obstakels in wetgeving die de combinatie van werk en zorg bemoeilijken weg te nemen, heeft Minister Kamp een wetsvoorstel ingediend. Het voorstel gaat over wijzigingen in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa).

Om met de laatste wet te beginnen; de Waa geeft werknemers nu al mogelijkheden om de arbeidsduur aan te passen. Dit kan echter maar eenmaal per 2 jaar en de werknemer moet dan in ieder geval een dienstverband van een jaar achter de rug hebben. Ook dient de aanvraag voor aanpassing van de arbeidsduur 4 maanden voor de geplande datum bij de werkgever zijn gedaan. Deze bekijkt of er geen zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn die de aanpassing in de weg staan. Minister Kamp stelt de volgende wijzigingen voor:

• Een verzoek om aanpassing mag eens per jaar;
• Bij onvoorziene omstandigheden mag binnen een jaar na wijziging nog een verzoek worden ingediend;
• Een werknemer hoeft niet al een bepaalde tijd in dienst te zijn geweest;
• De aanpassing mag een tijdelijk karakter hebben, op bepaalde perioden betrekking hebben en zowel een beperking als uitbreiding van uren zijn.

Bij de laatste bullet kan je denken aan de situatie dat een werknemer bij een tijdelijke situatie van mantelzorg minder gaat werken en voor eenzelfde periode daarna juist meer uren draait. De wijzigingen zorgen er voor dat aanpassingen geen structureel karakter meer hoeven te hebben en flexibeler kunnen worden ingevuld.

Dan de Wazo, te beginnen met het bevallingsverlof. Dit verlof kent momenteel de mogelijkheid van verlenging indien een kind te vroeg geboren is. Bij extreme vroeggeboortes is de verlenging onvoldoende. De volgende wijzigingen worden door Minister Kamp voorgesteld:

• Bij ziekenhuisopname van het kind binnen het verlof, wordt het bevallingsverlof verlengd met de duur van de opname indien deze langer dan 7 dagen duurt. Uitgangspunt is dat de werknemer in totaal 10 weken thuis kan zijn met haar kind, gerekend na ontslag uit het ziekenhuis;
• De ziekenhuisopname hoeft niet met vroeggeboorte te maken te hebben.
• Het begin en einde van opname moet gemeld worden aan de werkgever zodat deze het verlof kan verlengen.

Dan het ouderschapsverlof. Dit verlof is nu aan een aantal regels gebonden die verlofduur, aantal verlof periodes en omvang per periode beperken. Het verlofrecht ontstaat pas als een werknemer een jaar in dienst is. Minister Kamp stelt de volgende wijzigingen voor:

• Een werknemer hoeft niet al een bepaalde tijd in dienst te zijn geweest;
• Het verlof mag op iedere gewenste wijze worden opgenomen, zolang er geen zwaarwegende bedrijfsbelangen in het geding zijn.

Ook het pleegzorg- en adoptieverlof wordt gewijzigd. Dit verlof, dat bedoeld is voor gewenning van het kind, kent momenteel een opnametermijn van 18 weken en duurt aaneengesloten vier weken. De volgende wijzigingen worden voorgesteld:

• Verlenging van de opnametermijn naar 26 weken, aanvang vier weken voor de feitelijke opneming;
• Het verlof kan in overleg met de werkgever anders worden opgenomen dan 4 weken voltijdsverlof.

Het kortdurend en langdurend zorgverlof mag momenteel worden opgenomen voor verzorging van ouder kind of partner. Het langdurig zorgverlof duurt momenteel maximaal 12 aaneengesloten weken voor ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week. Flexibeler mag door meer uren op te nemen of minder, maar dan voor een maximale periode van 18 weken. De voorgestelde wijzigingen van minister Kamp:

• Het verlof mag worden opgenomen voor personen die deel uitmaken van de huishouding, ook als deze geen ouder, kind of partner zijn;
• De beperkingen in spreiding en opname van langdurig zorgverlof vervallen.

Als laatste het calamiteitenverlof. Dat blijkt in de praktijk een lastig verlof, omdat onduidelijk is welke situaties als calamiteit mogen doorgaan. Minister Kamp wil de volgende wijziging doorvoeren:

• Een omschrijving van calamiteit als onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen.

Voorbeelden die worden genoemd zijn een inbraak in de woning, een ongeval van een naaste of een plotseling ziek geworden kind. Calamiteitenverlof voor noodzakelijke verzorging van kind partner et cetera duurt maximaal 1 dag. Is langer verlof nodig dan kan de werknemer gebruik maken op zijn recht op kortdurend zorgverlof.

W.J.M. ( Bill ) Kaandorp FFP REB (bron: Enkwest)

 

 

 

Gerelateerde berichten