Volmachtbedrijf Centraal – Verheul Groep

In 2015 nam André Vendrig het stokje als voorzitter van Immensa over van Terry Bloemert. Immensa is een samenwerkingsverband van een aantal grotere assurantiekantoren dat voornamelijk gericht is op het delen van kennis en ervaring. Bloemert, zelf di-recteur van De Leeuw Groep, en Vendrig gaan al een hele tijd terug en werken graag samen.
Dat samenwerken is voor Verheul Groep niet altijd zo logisch geweest. “We zien onszelf echt als een onaf-hankelijke adviseur van onze klanten. Hoe onafhan-kelijker, hoe beter we onze klanten kunnen bedienen”, aldus André. Echter, met de huidige marktontwikkelin-gen en het klantbelang voorop, is samenwerken en ken-nisdeling steeds belangrijker geworden.

“Door verdere professionalisering in de branche en alsmaar groter wordende belangen, zien we nu in dat samen optrek-ken ook voor onze klanten beter is. Toen we lid werden van Immensa zijn we ook lid geworden van de NVGA. Met het bundelen van de krachten zorgt de NVGA er-voor dat we goed georganiseerd zijn en verder kunnen professionaliseren. Daarnaast worden onze belangen beter behartigd in de markt, zodat evenwicht ontstaat. Allebei erg belangrijk voor onze klanten.”

Volmachtbedrijf

Een andere succesvolle samenwerking is die met be-middelaar Camperverzekerd. “Dit is een goed voorbeeld van hoe dingen soms mooi samen kunnen komen. Voordat zij een volmacht hadden, voerden zij het werk al uit met een lange termijn visie. Toen zij vervolgens van risicodrager moesten wisselen, waren wij met hen in gesprek en zijn we samen opgetrokken om hun pak-ket aan voorwaarden in die markt nog beter te maken. Inmiddels werken we twee jaar heel prettig samen. Wij als het assuradeurenbedrijf en zij als de bemiddelaar aan de voorkant. Door corona zijn de campers en boten nu niet aan te slepen, waardoor het dagelijks volume nog meer toeneemt.”

Marktontwikkelingen

Terry vraagt André hoe hij naar de consolidatieontwik-keling in de markt kijkt. “We willen graag onafhanke-lijk blijven en voorlopig lukt dat doordat we werken aan volume en groei. Ik denk dat er altijd plek blijft voor kantoren die het klantbelang voorop zetten. Maar daarnaast zien we ook dat de markt verandert en dat we deze ontwikkeling op de voet moeten blijven volgen. Als het ons versterkt en verrijkt en onze klanten er be-ter van worden, sluit ik ook niets uit.”
De toetreding van buitenlandse verzekeraars schudt de markt nog wat verder op. “Veel wordt gestandaardi-seerd, dus om maatwerk te kunnen blijven leveren aan onze klanten hebben we buitenlandse toetreders nodig. De vraag is dan of wij groot genoeg zijn om dat zelf met buitenlandse verzekeraars te kunnen organiseren of dat we daar verdere samenwerkingsverbanden, zoals Immensa, voor nodig hebben. Je moet jezelf als onder-nemer blijven afvragen: kunnen we onze klanten blijven bedienen op het niveau waarop we dat nu doen? En wellicht nog beter?”

Personeel

Terry merkt op dat personeel een belangrijke factor is om in die klantbehoefte te kunnen blijven voorzien. An-dré is het daar roerend mee eens. “Wij werken nu ruim tien jaar samen met het ROC Kop van Noord-Holland en twintig andere ondernemers om jonge mensen op te leiden in de accountancy en het bank- en verzekerings-wezen. In het verleden merkten wij dat de bestaande opleiding niet voldoende aansloot bij de praktijk en dat veel studenten tijdens hun stage alsnog een an-dere richting kozen. We hebben toen als ondernemers besloten om samen met het ROC een opleiding te star-ten. Inmiddels staat er een eigen bedrijfsschool waarin leerlingen worden opgeleid tot medewerker bij een van onze bedrijven. Waar voorheen slechts 25 procent van de leerlingen hun opleiding succesvol afrondde, behaalt nu 75 procent zijn diploma. Dat is een mooi resultaat.”
Regelmatig beginnen er weer nieuwe tweedejaars stagiaires bij Verheul, waarvan ze de helft in vaste dienst hopen te nemen. “Dit is ons model om nieuw en jong talent aan ons bedrijf te binden en intern op te lei-den. In ons personeelsbestand hebben we nu al ruim tien medewerkers die op die manier bij ons zijn geko-men en daar zijn we hartstikke trots op.”
De coronacrisis dwingt ons ook om zaken weer in perspectief te zien. “Je bedrijf en personeel verdienen je onverdeelde aandacht, maar vergeet je eigen welzijn en dat van je naasten niet. Alleen op die manier ligt er een solide toekomst voor jezelf en die van je bedrijf in het verschiet.”

Gerelateerde berichten

Leave A Reply